Se siden på dansk Visit the English page

Ældre brændeovne skal skrottes i miljøets navn

Regeringen vil pålægge boligkøbere at skrotte brændeovnen. Det gælder hvis man køber bolig efter 1. april 2021 med en brændeovn fra før 2003. Man vil skulle udskifte eller nedlægge den.

En ny lov, der netop er vedtaget i Folketinget, hjemler nærmere regulering heraf. Reguleringen skal dæmme op for problemet med farlige partikler i luften fra gamle brændeovne og anden “overflødig” forurening.

Loven betyder, at det bliver muligt at fastsætte regler, der f. eks. gør det obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber bolig. Det skal ske inden for 12 måneder efter skødet er tinglyst.

Det er boligkøberen, der bliver forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den købte bolig.

Der kan være svært at vide, hvor gammel en brændeovn er. Miljø- og Fødevareministeriet, som er ansvarlig for dette område, giver følgende vejledning til boligejere, som er i den situation:

“… boligejeren (kan) vælge at indhente en erklæring fra skorstensfejeren om, hvor gammel brændeovnen er. Erklæringen fra skorstensfejeren skal derefter sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, så Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende brændeovn er omfattet af ordningen eller ej. Boligejeren kan naturligvis også vælge at udskifte brændeovnen til en ny model med lavere forurening for en sikkerheds skyld uden en erklæring fra skorstensfejeren.”

Loven træder i kraft den 1. januar 2021. I følge bemærkningerne til loven vil de nærmere regler om pligten til udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatse samt pligten til at foretage indberetning og fremsende oplysninger blive fastsat i en bekendtgørelse med forventet ikrafttræden den 1. april 2021.

Opdatering, August 2021 

Den forventede ikrafttræden 1. april 2021 blev til 1. august 2021.

Den 17. juni 2021 udstedte Miljøministeriet således bekendtgørelse nr. 1449 af 17/06/2021 om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom, og bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. august 2021.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om boligkøberens pligt ved ejerskifte af fast ejendom til at foretage indberetning af oplysninger om visse fyringsanlæg, herunder brændeovne, pejseindsatse, kedler, pillefyr, masseovne, kakkelovne m.v., i forbindelse med tinglysning af ejerskifte. Der er tilføjet en ny erklæring i tinglysningssystemet desangående, som man skal afgive.

Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg produceret før 1. januar 2003 samt overholdelse af oplysnings- og indberetningspligter m.m. forbundet hermed.

De nye regler gælder ikke for:

 • Antikke brændeovne produceret før år 1920
 • Brændekedler
 • Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 • Brændekomfurer opbygget på stedet
 • Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver så omfattende konstruktions- og/eller bygningsmæssige ændringer, at det nødvendiggør en betydelig indsats fra bygningshåndværkere og deraf følgende omkostninger for erhververen
 • Halmfyr
 • Kakkelovne
 • Masseovne
 • Pillefyr
 • Åbne pejse

En række ejerskifter er undtaget fra ordningen. Du skal derfor ikke udskifte brændeovn eller pejseindsats, hvis:

 • Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og du derefter vil sidde i et uskiftet bo
 • Ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Ejerskifte, hvor boligkøber er en juridisk person (f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond eller en stiftelse).

Ring eller skriv til adv. Flemming Keller Hendriksen for yderligere information på fkh@kellerlaw.dk eller 70909060.