Se siden på dansk Visit the English page

Slut med nye iværksætterselskaber – men mulighed for anpartsselskaber til 40.000 kr.

Den 15. april 2019 trådte lovforslag nr. 190 fremsat af erhvervsministeren med henblik på at afskaffe iværksætterselskaber (herefter benævnt IVS) og nedsætte minimumskravet til anpartsselskabers (herefter benævnt ApS) selskabskapital i kraft.

Baggrunden for fremsættelsen af det oprindelige beslutningsforslag er, at det med IVS’er er blevet for nemt at oprette virksomheder og risikofrit bedrage samfundet ved brug af disse, ligesom IVS’ernes gæld til det offentlige er steget kraftigt, og at forventningen om at IVS’erne over tid ville vokse sig store og bidrage med vækst ikke er blevet indfriet.

Da selskabsret er blandt vores kernekompetencer, giver vi et kort overblik over lovforslagets indhold her.

For det første medfører lovforslaget, at IVS’er ikke længere kan stiftes, ligesom det hverken vil være muligt at danne nye IVS’er som led i en fusion eller spaltning eller som led i en grænseoverskridende fusion, spaltning eller flytning af hjemsted.

Der er indført en overgangsperiode på 2 år for IVS’er, der er stiftet før lovens ikrafttræden, og som ikke er under konkurs eller tvangsopløsning. Således skal selskabets generalforsamling senest 2 år efter ikrafttrædelsestidspunktet beslutte at omdanne selskabet til et ApS. Det vil i denne forbindelse være gebyrfrit at omregistrere selskabet i Erhvervsstyrelsens it-system.

Et IVS vil blive betragtet som omregistreret, når:

  • der er truffet beslutning herom på en generalforsamling med det flertal som kræves ved en vedtægtsændring,
  • der foreligger en vurderingsmandserklæring,
  • selskabets vedtægter er ændret således, at de opfylder de sædvanlige krav til ApS’er i selskabsloven,
  • kapitalen udgør mindst 40.000,00 kr., og
  • omregistreringen er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.

Hvis kravet vedrørende omregistrering ikke imødekommes inden fristens udløb kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for imødekommelse heraf og ved manglende opfyldelse af fristen anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

For det andet nedsættes minimumskravet til ApS’s selskabskapital fra 50.000,00 til 40.000,00 kr., idet det danske minimumskrav dermed vil være mere på niveau med minimumskravet i de EU-lande, som ikke har indført anden selskabsform, der er sammenlignelig med IVS’er.

Har du brug for juridisk bistand i forbindelse med den kommende lovændring bistår KELLER Advokatfirma dig gerne.

Kontakt Flemming Keller Hendriksen på +45 70 90 90 60 for yderligere information

Keller Advokatfirma