Se siden på dansk Visit the English page

Legal notice

KELLER Advokatfirma er en advokatvirksomhed ejet personligt af advokat Flemming Keller Hendriksen og oprettet i henhold til dansk lovgivning med CVR-nr. 35 93 15 11, beliggende H.C. Andersens Boulevard 48, 1. th, DK-1553 København V. Vi kan kontaktes på telefon 70 90 90 60 eller info@kellerlaw.dk.

Som advokat i firmaet er man beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Man er omfattet af advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, samt af de advokatetiske regler. De regler, der gælder for udøvelse af advokatvirksomhed i Danmark, kan findes på www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af firmaet eller med en af vores advokaters adfærd kan vore klienter indgive klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, DK-1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

KELLER Advokatfirma har tegnet advokatansvarsforsikring og garantiordning hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, www.tryg.dk. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af KELLER Advokatfirma, uanset hvorfra rådgivningen udøves.

KELLER Advokatfirma har klientkonto i Nykredit Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til ca. EUR 100.000,00 (DKK 750.000,00). Dækningsmaksium gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere informationer om garantiordningen findes på Garantifondens hjemmeside ww.gii.dk.

Der gælder regler om lovvalg og værneting i vores forretningsbetingelser der fremsendes ved etableringen af et nyt klientforhold, og kan rekvireres ved kontakt til info@kellerlaw.dk.

 

Keller Advokatfirma