Se siden på dansk Visit the English page

Revisionspligten ændres

Der skal indføres skærpelser af revisionspligten for at undgå svindel.

Regeringen har sammen med en række partier i Folketinget (regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Alternativet) ultimo juni 2021 indgået en aftale som øger virksomheders behovet for revision med henblik på at bekæmpe svindel og skatteunddragelse.

Flere virksomheder skal således fremover forpligtes til at bruge en revisor. Der er dog også aftalt visse lettelser for de virksomheder, der betegnes som sunde og regelrettede.

For det første er aftaleparterne enige om at indføre krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i risikobrancher med en omsætning på 5-8 mio. kr. Der er p.t. identificeret 11 risikobrancher, som er: ·Vejgodstransport ·Flytteforretninger ·Restauranter ·Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. ·Event catering ·Anden restaurationsvirksomhed ·Caféer, værtshuse, diskoteker mv. ·Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser ·Webportaler ·Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser ·Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

For det andet skal der indføres revisionspligt for virksomheder med stor balancesum, dvs. virksomheder, hvis balancesum overstiger 50 mio. kr.. Disse virksomheder skal fremover ikke kunne fravælge revision. Initiativet pålægger dermed alle virksomheder med en meget stor balancesum revisionspligt.

For det tredje er partierne er enige om at styrke kontrollen med virksomhedernes overholdelse af selskabs, -bogførings, -og regnskabslovgivningen. Mere specifikt indebærer initiativet to ting: a) skærpede regler, der dæmmer op for misbrug af fravalg af revision og b) indførsel af bogføringskontrol for nyregistrerede virksomheder og virksomheder, som har fravalgt revision.

For det fjerde indføres lettelser for sunde og regelrette virksomheder ved blandt andet at udskyde Erhvervsstyrelsens frist for indberetning af årsrapporter med en måned mhp. at ensrette fristen med Skatteforvaltningens frist for op-lysningsskemaet (tidligere selvangivelse). En sammenlægning af fristerne vil kunne lempe det administrative arbejde forbundet med særligt småvirksomheders indberetning af årsrapporter og oplysningsskemaet, eller vil kunne opleves som en forenkling, da de kun vil skulle huske og forholde sig til én frist.

Der er tale om en stemmeaftale (dvs. en aftale, der alene gælder i forbindelse med et lovforslags vedtagelse, hvor der aftales, hvem der stemmer for bestemte ændringsforslag og selve lovforslaget), og derfor skal denne aftale følges op af et lovforslag.

Parterne har aftalt at mødes 2 år efter den kommende lovs ikrafttræden for at drøfte udviklingen på området.

Ring/skriv til adv. Flemming Keller Hendriksen hvis du ønsker yderligere information på 70909060 eller FKH@kellerlaw.dk.